• 079-23254011
  • નિયામક શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય
  • gssyguj@gmail.com
જિલ્લો *
શાળાનો પ્રકાર *:
School List
(ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ યોજનાનો લાભ મેળવવા રાજ્યની એમ્પેનલ થયેલ ગ્રાન્ટેડ/સેલ્ફ ફાઈનાન્સ અથવા રાજ્યની કોઈ પણ સરકારી શાળાની પસંદગી કરવાની રહેશે. શાળાની વિગત નીચે મુજબ ઉપલબ્ધ છે.)
Sr. School UDISE Code School Name School Address District Block Gujarati Medium Std9 FRCFee Std-10 FRCFe School Management English Medium Std9 FRCFee Std-10 FRCFe School Management Hindi Medium Std9 FRCFee Std-10 FRCFe School Management