• 079-23254011
  • નિયામક શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય
  • gssyguj@gmail.com
Sr No. File Name Action
1

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજનાનો ઠરાવ

Download
2

મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના

Download
3

રક્ષાશકિત સ્કુલ યોજના

Download
4

ટ્રાયબલ રેસિડેન્શિયલ તેમજ રેસિડેન્શિયલ યોજના

Download
5

સુધારા ઠરાવ મુખ્યમંત્રી જ્ઞાન સાધના મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના

Download
6

સુધારા ઠરાવ મુખ્યમંત્રી જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ

Download