• 079-23254011
  • નિયામક શાળાઓની કચેરી, ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય
  • gssyguj@gmail.com
Notification

newCET-૨૦૨૩ અંતર્ગત રક્ષા શકિત સ્કીમના ફક્ત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ શાળાના બાળકો (CET-૨૦૨૩ પરીક્ષામાં ૧૦૦- ૧૦૮ માર્કસ ધરાવતા) માટે રજીસ્ટ્રેશન તેમજ શાળા પસંદગીની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા તા.૦૯-૦૨-૨૦૨૩ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી શરુ રાખવામાં આવેલ છે.